Administrationsgrundlag vedr. anvisning af jollepladser på vinterpladsen

Dette administrationsgrundlag er underordnet havnereglementet, og udarbejdet af Aarhus Kommune, Sport & Fritid.

Administrationsgrundlaget træder i kraft efteråret 2018, når Sejlsportscenteret er færdigt og VM 2018 er overstået.

1) Afgrænsning af arealer

Dette administrationsgrundlag vedrører arealet inden for den røde streg.

 

Mod nord afgrænses arealet af sejlsportscenterets forplads og parkeringspladser.

Den vestlige del anvendes hele året til sejljoller.

Den østlige del anvendes om vinteren til vinteroplag af kølbåde/motorbåde og om sommeren til sejljoller og tilhørende grej. Den østlige del benævnes som ”vinterpladsen”.

Disse 2 områder benævnes i denne tekst samlet om ”arealet”

Dette administrationsgrundlag skal sikre, at arealerne udnyttes bedst muligt, og at der ikke befinder sig uvedkommende joller/materiel på arealerne.

2) Anvisning af pladser til sejljoller på arealet

2.1 Sejljoller

Med ”sejljoller” menes joller, hvis fremdriftsmiddel er sejl, som fragtes og opbevares på en jollevogn, og som anvendes til foreningsmæssige og sportslige aktiviteter.

Aarhus Sejlklub (ASK), Sejlklubben Bugten (SBA) og Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter (FAIS) kan anvise pladser til sejljoller samt tilhørende nødvendigt materiel på arealet. Disse tre parter fastlægger sammen kriterierne for tildeling af pladserne.

Tildeling af plads fordrer enten aktivt medlemskab af ASK eller SBA eller fast tilknytning til en aktivitet i sejlsportscenteret.

Derudover kan ASK, SBA og FAIS ikke tildele pladser til andre.

2.2 Fælles bestemmelser

Pladsen tildeles personligt og indehaveren kan ikke overdrage eller udleje pladsen til andre.

Joller skal være sødygtige og aktive for at opretholde en plads på arealet.

Mærkningsreglerne skal overholdes.

Andre foreninger har ikke ret til at anvende arealet til sejljoller, trailere eller andet materiel, medmindre der foreligger en aftale med Havnemyndigheden.

Hvis en anden forening, som er hjemmehørende i havnen, påbegynder foreningsmæssige aktiviteter for sejljoller, tager Havnemyndigheden stillig til de nærmere vilkår for pågældende forenings brug af arealet til jolleaktiviteter.

 

3) Trailere (jollevogne, autotrailere m.v.)

Kun trailere, som regelmæssigt anvendes i forbindelse jolleaktiviteterne, må opbevares på arealet.

Trailere, som ikke er funktionsdygtige, skal fjernes fra arealerne.

Det er ikke tilladt at opbevare andet materiel uden forudgående tilladelse fra Havnemyndigheden

 

4) Organisering og opstilling af jollerne

Vinterperioden (1. oktober til 1. juni)

Havnemyndigheden anviser ved behov ekstra arealer til joller i vinterperioden.

Jollerne skal opstilles så effektivt som muligt – med henblik på at sikre, at arealerne til vinteropbevaring af kølbåde/motorbåde ikke reduceres unødigt.

Efter havnemyndighedens anmodning skal ASK, SBA og FAIS foretage en opdeling af aktive og ikke-aktive jollesejlere, således at joller, der ikke er aktive i vinterperioden, kan stables samt eventuelt flyttes til andre arealer på havnen, der ikke er i brug til vinteropbevaring.

Arealet disponeres, så slæbestedet er tilgængeligt for de jollesejlere, som træner i vinterperioden.

Efterhånden som øst-arealet (vinterpladsen) frigøres om foråret, kan jollerne opbevares på dette område.

 

Sommerperioden (1. juni til 1. oktober)

Anvendelsen af arealer til joller sker efter aftale med havnemyndigheden.

Den nordlige ende af vinterpladsen benyttes til joller, således at man fylder op fra nord mod syd.

Der friholdes det nødvendige antal parkeringspladser til sejlsportscenteret. Køreveje og stier skal respekteres.

ASK, SBA og FAIS skal sikre, at joller, trailere og andet materiel anbringes, således at arealet fremstår pæn og ryddelig, og der ikke optages mere plads end nødvendigt.

Ved stævner/arrangementer på arealet skal ASK, SBA og FAIS reducere jollesejlernes pladsforbrug efter nærmere aftale med arrangøren og havnemyndigheden. I enkelte tilfælde kan det evt. være nødvendigt, at nogle joller skal flyttes til andre arealer.

 

5) Joller og materiel ved stævner o.l.

Joller og andet materiel, som deltager i træningssamlinger og stævner, men ikke er hjemmehørende i Lystbådehavnen, kan gratis stå på lystbådehavnens arealer i op til 2 uger før og 2 uger efter et arrangement.

Hvis der undtagelsesvis er behov for at opbevare materiel i længere tid, skal der indgås aftale direkte med havnemyndigheden.

 

6) Udgifter vedr. jolleaktiviteter

ASK, SBA og FAIS afholder udgifterne til vand og evt. el til jollerne. Særskilte vand- og eludtag til jolleaktiviteterne skal benyttes.

Etablering og vedligeholdelse af fortøjninger af jollerne varetages af ASK, SBA og FAIS, inkl. fjernelse af ukrudt omkring fortøjningerne. Etablering af fortøjninger skal ske efter forudgående aftale med havnemyndigheden.

 

7) Betaling

Fonden, Aarhus Sejlklub og Sejlklubben Bugten udarbejder hvert år pr. 1. maj en liste over, hvor mange joller/følgebåde, som skal betale i henhold til takstbladet.

 

8) Samarbejde

ASK, SBA og FAIS udpeger hver en kontaktperson vedr. anvendelse af arealet til jolleaktiviteter. Kontaktpersonen skal være bemyndiget til at håndhæve ovenstående aftale.

 

9) Opsigelse /ændring af administrationsgrundlaget

Administrationsgrundlaget kan gensidigt opsiges med 6 måneders varsel med virkning fra 1. januar eller 1. juli.

Administrationsgrundlaget kan i øvrigt ændres, når parterne er enige om det.

 

 

Nedenfor oversigt over den vestlige del af jollepladsen, og fordelingen af pladsen. Der er endnu ikke lavet en tilsvarende fordeling af pladsen på den østlige del.