Handels- og forretningsbetingelser

Virksomhedsoplysninger

Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter
Esther Aggeboesgade 80A
8000 Aarhus C
CVR 30440595
Tlf: 27 14 18 02
Mail: jon@sailing-aarhus.dk


Vejledende retningslinjer ved leje og brug af lokaler.

Ved lejemålet begyndelse overtages lejemålet opryddet og rengjort.

Lejer afleverer lejemålet opryddet, herunder køkken opryddet, med eventuel service opvasket og sat på plads, samt møbler tilbagestillet til udgangspunkt.

Medbragte effekter og inventar, affald og overskydende madvarer skal bortskaffes så lokalerne er klare til slutrengøring ved sejlsportscentrets rengøringsteam.

Udlejer inspicerer det lejede umiddelbart efter afsluttet arrangement og bortkomne eller beskadigede effekter, møbler, inventar og service erstattes af lejer til udlejers kostpris.

Lejer bekræfter tillige at have egen ansvarsforsikring som dækker for skader, som lejers gæster måtte påføre det lejede.

Sejlsportscentrets generelle brand- og flugtvejsregler skal overholdes, herunder er åben ild, brug af stearinlys og brug af røg- eller dampmaskiner ikke tilladt.

Kræver arrangementet særlig godkendelse af myndighederne, kan sejlsportscentret være behjælpelig med at fremskaffe disse for lejers regning.


Afbestilling

Afbestilling af hele lejemålet uden beregning kan rettidigt ske skriftligt senest 6 uger før dettes afholdelse.

Enhver form for reduktion i på op til 35% , herunder i antallet af mødedeltagere, tidsrum m.v., skal rettidigt ske skriftligt senest 3 uger før kurset/konferencen finder sted, med mindre at andet er aftalt skriftligt.

Ved afbestillingen senere end 6 uger, før lejemålet skulle finde sted, kan sejlsportscentret kræve en godtgørelse der svarer til 65% af prisen for de bestilte ydelser.

Ved reduktion på mere end 35 % i antallet af deltagere eller ved reduktion senere end 3 uger før, arrangementet skal finde sted, kan sejlsportscentret vælge:

  • at betragte hele kurset/konferencen som afbestilt og kræve en godtgørelse, der svarer til 65% af prisen for de oprindeligt bestilte ydelser, eller
  • at gennemføre kurset/konferencen med fuld betaling for enhver reduktion, der ikke er meddelt sejlsportscentret rettidigt på skrift.

Ovenstående afbestillingsvilkår er gældende uanset årsagen til afbestillingen/reduktionen med mindre at der er tale om ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure), her kan afbestillingen/reduktionen ske vederlagsfrit med undtagelse af eventuelle dokumenterede omkostninger afholdt af sejlsportscentret.


Støj, lugtgener og øvrige forhold

Sejlsportscentret er beliggende i et rekreativt bolig- og fritidsområde og der skal derfor udvises særlige hensyn ved afviklingen af arrangementer, hvor musik og udendørs højlydte aktiviteter må påregnes.

Musik og støjende adfærd udendørs er generelt ikke tilladt og der bør derfor udvises særlig agtpågivenhed ved arrangementer hvor sejlsportscentrets terrasse og udendørs arealer benyttes.

Ved arrangementer med musik, DJ, liveband eller lignende må der ikke placeres udendørs højttalere og døre samt vinduer skal holdes lukkede under afviklingen.

Sejlsportscentret har alkoholbevilling udstedt af Aarhus Kommune, Bevillingsnævnet, jfr. restaurationsloven, lovbekendtgørelse nr. 692 af 5. juli 2019 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv., §§ 10-16, 28 og 33 samt Aarhus Kommunes restaurationsplan af 13. december 2017.

Bestemmelserne heri er gældende ved erhvervsmæssig udlejning. Det vil til en hver tid være Aarhus Kommune, samt eventuelt Østjyllands Politi, som er afgørende ved klagesager.

Øvrige forhold administreres jfr. Aarhus Lystbådehavns ordensreglement samt sejlsportscentrets drifts og udlejningspolitikker, ordensreglement mv.


Priser og betalinger

Hvor ikke andet er angivet, er alle oplyste priser i danske kroner (DKK).

Hvor ikke andet er angivet er alle priser ekskl. 25% moms, uanset om der korresponderes med private, foreninger eller virksomheder.

Der tages der forbehold for prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, ændring i specifikation i produktet samt trykfejl.

Hvor ikke andet er opgivet er betalingsbetingelserne netto kontant for virksomheder og foreninger samt forudbetaling for private.


Parkering

Sejlsportscentret råder kun over parkering til handicap og husets lejere. Gæster henvises derfor til Q-Park i SHIP, Esther Aggeboes Gade 60 eller alternativt hos Q-Park i Z-Huset, Esther Aggebos Gade 8.

For busparkering (charterbusser) henvises til offentlige p-pladser for busser. Ved kortvarig afhentning eller aflevering af gæster, kan busvendepladsen på Esther Aggeboes Gade anvendes under hensyntagen til gældende parkerings- og standsningsregler på pladsen. Der henstilles til, ikke at parkere med motor i tomgang, både af hensyn til miljøet men også af hensyn til støj- og lugtgener for områdets beboere.

Sejlsportscentret følger brancheforeningen HORESTAs “Regelsæt for selskabsarrangementer, kurser og konferencer” (www.horesta.dk).

Der tages forbehold for ændringer i ovenstående retningslinjer og det vil være den til enhver tid indgåede aftale samt ordrebekræftelse der vil være gældende for det aktuelle arrangement.

Aarhus, december 2021